ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดสตูล ที่ 1/2565

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.สนง.พมจ.สตูล จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดสตูล ที่ 1/2565 ที่ประชุมให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านครอบครัว ประจำปี 2565 เห็นชอบประเด็นสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด และเห็นชอบการจัดสมัชชาครอบครัวจังหวัดสตูล ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานการประชุม เพิ่มเติมคลิก


Share:ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.สนง.พมจ.สตูล จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ จำนวน 20 ราย และอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 7 โครงการ ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวังชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุม เพิ่มเติมคลิก


Share:ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2565

เวลา 09.30 น.สนง.พมจ.สตูล จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับทราบคำสั่งจังหวัดสตูลที่ 53/2565 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ลงวันที่ 13 มกราคม 2565 แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2564 – 2570 รายงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย พิจารณาการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการจัดทำหลักสูตรปฐมวัยจังหวัด ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุม  เพิ่มเติมคลิก


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย

เวลา 12.00 น. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ว่าที่ร้อยตรี สันทนา ศรีโพธิ์ พมจ.สตูล นายอำเภอควนโดน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน อพม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล โดย สนง.พมจ.สตูล มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น


Share:โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และเครือข่าย พม. เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ประจำปี 2565

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. สนง.พมจ.สตูล จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และเครือข่าย พม. เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายธนชัย อาจหาญ ชำนาญการพิเศษปฏิบัติการชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ให้ความรู้ เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เครือข่าย อปท อพม.หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. (One Home สตูล) และ สสว.11 รวม 80 คน ณ สตารินทร์รีสอร์ท อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ดูรูปภาพคลิก


Share:ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564 –กันยายน 2565 ) ระดับพื้นที่

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.นางสาววัชรี ศิริ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พมจ.สตูล และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมวางแผนการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564 –กันยายน 2565 ) ระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล  รูปภาพเพิ่มเติม


Share:ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 สนง.พมจ.สตูล โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสตูล จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวังชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล    ได้มอบให้นายชาตรี ณ ถลาง ปลัดจังหวัดสตูล ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมฯ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสตูล ได้อนุมัติให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ จำนวน 30 ราย เป็นเงิน 1,295,000 บาท และอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 7 โครงการ

Share:โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1 หลักสูตรที่ 1“Cloud Technology และการนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน”

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น.สนง.พมจ.สตูล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1 หลักสูตรที่ 1“Cloud Technology และการนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน”เพื่อพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านทักษะดิจิทัล และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาววัชรี ศิริ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พมจ.สตูล เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล ซึ่งมีบุคลากร สนง.พมจ.สตูล เข้าร่วมอบรม 


Share:ประชุมบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล (One home) ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น.สนง.พมจ.สตูล จัดประชุมบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล (One home) ครั้งที่ 7/2565 เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกระทรวง และพิจารณาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน โดยมีนางสาววัชรี ศิริ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พมจ.สตูล เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial