ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการขอทานในจังหวัด

วันนี้ (23 พ.ค. 66) ที่ห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล นายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สันทนา ศรีโพธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ อย่างพร้อมเพรียง เพิ่มเติมคลิก


Share:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพองค์การสวัสดิการสังคมในการเขียนโครงการ และเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นจากองค์การสวัสดิการสังคม เพื่อให้ได้โครงการเชิงพื้นที่และโครงการเชิงประเด็น ปี 2567

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.สนง.พมจ.สตูล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพองค์การสวัสดิการสังคมในการเขียนโครงการ และเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นจากองค์การสวัสดิการสังคม เพื่อให้ได้โครงการเชิงพื้นที่และโครงการเชิงประเด็น ปี 2567 โดยมีนางนิภาพร เมาะเจริญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมบรรยายให้ความรู้แนวทางการเขียนโครงการเพื่อขอรับการเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งมีกิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น พร้อมเขียนโครงการ ณ ห้องประชุมสตารินทร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เพิ่มเติมคลิก


Share:ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในจังหวัด เพิ่มเติมคลิก


Share:ประชุมตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปี 2566

นที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.นายอนันต์ ดนตรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.และคณะ ลงพื้นที่ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน หน่วยงาน One Home พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยว่าที่ร้อยตรี สันทนา ศรีโพธิ์ พมจ.สตูล และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสตูล เพิ่มเติมคลิก


Share:ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชน เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.สนง.พมจ.สตูล จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชน เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาคัดเลือกเยาวชน จำนวน 2 คน เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2566 โดยมีนายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล เพิ่มเติมคลิก


Share:a few Tips For Period Management

Time management is a skill that will take work and dedication, however it can be done. The rewards of your good time management strategy are well really worth the effort.

Understand your leading priorities

One of the best ways to become a better time manager is to figure out what’s crucial to you. This will help you coordinate your time and prioritize tasks accordingly.

Take out excess actions and duties

Sometimes, is easy to get caught up with tasks that aren’t really important. The goal is to get a feeling of what you happen to be spending your time and energy on and get rid of anything that doesn’t help you reach your goals.

Set up time hinders

One of the most powerful time control tips is to create time blocks in your plan for concentrated work. This allows http://www.officerevolt.com you to complete the most important work without being distracted by other stuff.

Delegate responsibilities

A great way to make your time administration skills should be to delegate tasks to others. This can help you drive more moreattract done with significantly less stress and make your life easier in the long term.

Keep your desks clutter-free

Keeping your table clear can be a major period management suggestion that can also improve your work productivity. Clutter usually takes up a lot of your emphasis, and is hard to find everything you need when it could be in a heap of paperwork on your workdesk.

Prioritize your tasks and achieve significant goals

The Pareto Concept (also known as the 80/20 rule) was created by simply Italian economist Vilfredo Pareto. It reports that 80 percent of your effects will come out of 20% of your efforts. This kind of strategy is useful because it helps you prioritize your tasks and accomplish important, long lasting goals that may improve your output and overall standard of living.


Share:The very best Android Malware Apps

Keeping the Android product safe from spyware and, hackers, and other hazards is essential. Whether you’re looking to protect your product from the most recent malicious software or just want to make sure it’s protected against a data breach, there are a number of Android antivirus security software apps that may perform the job effectively with a low cost.

Sophos Intercept X for Mobile is one of the greatest free Google android antiviruses you can download. It has total AV-Test safeguard and is a great option for those who need malware recognition in real time and a high-level of secureness.

Norton Net To safeguard Android is another top choice, as it presents a lot of big features and an excellent antivirus security software scanner. Besides its or spyware protection, excellent spam phone blocker and Android Be dressed in support, and a good pair of anti-theft equipment.

Kaspersky Internet Security for Android is a stable free choice that has nearly best malware proper protection, minimal system impact and a call up blocker that works. But it has the not quite simply because feature-rich as being a of the other Google android antivirus alternatives on this list.

Bitdefender Portable Security for Android scores big marks by AV-Test, as it detected each of the newest malware that AV-Test found in the last four weeks 100% of the time and issued 0 % false alerts during installation/usage of legitimate apps by Google Play or thirdparty app retailers. The cost-free version also has a data breach scanning device, so you can get notifies i was reading this when your personal information always be compromised.


Share:Methods to Write a Data Blog

If you’re interested inside the latest in data scientific disciplines and stats, a data weblog could be a wonderful resource. They often times consist of interviews with experts and gives information on market events, which makes them a handy resource for many looking to stay up-to-date with all the latest innovations in info science.

A fantastic info blog will probably be well-organized and simple to work. A good blog page should also end up being mobile-friendly so that users can see the content upon any system they have. Some really good blog styles include a main grid, which makes it easier to adhere to a topic helping visitors locate what they’re looking for more quickly.

Ideally, the blog should be modified regularly, as this can help people find out when to return and go through new articles. Search engines likewise prefer unique and up to date articles, so a normal publishing schedule can help you gain more awareness and maximize traffic to your web blog.

Another important facet of a blog page is to will include a call to action (CTA). A CTA is normally an element that encourages visitors to take a wanted action following reading the blog post, just like signing up for a free trial or downloading a product or service.

Some weblogs offer a simple you can try these out design and style that concentrates on the content and allows you to focus on what they’re trying to learn, although some include visuals or animations to help make the knowledge more partaking. Some sites also feature active elements, just like polls or charts, that could be a great way to interact with the audience and spark talking.

The first step in authoring a post is to pick the subject you want to write about. This will ensure that the subject is relevant to your target audience. It will likewise help you determine the optimal length of the article, which is a critical factor in search engine optimization.

Next, choose keywords that will help your article to rank higher in search effects. These keywords will also permit you to create convincing headlines that may draw even more visitors to your website and raise your website’s organic and natural traffic.

In addition to keywords, you must also make sure that going through your brilliant blog post can be readable in both desktop and mobile phone devices. This will enable your readers to simply read your articles and have the most relaxing time.

You should keep the tone immediate and in first person. This will make your posts more relatable and can help you to connect with your visitors on a more deeply level.

One of the most effective ways to do this is usually to write your blog post utilizing a text publisher, such as Wordpad or Notepad. This will help one to organize your opinions and suggestions and give these people a more polished look, when also making it simpler that you can write the content.

The most important thing to not overlook when producing your blog post is the fact it should be based upon data and facts, and really should be target. This will help you to avoid personal biases that could damage the reputation as an expert and make you significantly less credible to your readers.


Share:Precisely what is Cyber Research and Why is it Important?

What is cyber due diligence?

Cyber due diligence is known as a process which involves conducting an investigation into a focus on company to learn any time there are virtually any cybersecurity and info privacy issues. This allows an organisation to understand the weaknesses of the target’s systems and mitigate the ones risks just before a combination or exchange is finished.

The process can take 31 to 45 days with respect to medium-sized offers ($1 million to $25 million), however the time spent is worthwhile. A well-executed process will allow you to make enlightened decisions about potential partners and future purchases.

Why is it crucial?

Cyber https://virtualdatahub.org/firmex-data-room-review threats have grown to be increasingly sophisticated and innovative, requiring organisations to consider a holistic method security. Without a robust secureness plan in position, businesses can risk a data breach and a lack of trust.

When it comes to identifying internet threats, there are three points to consider: size and complexity of business; THIS infrastructure; and IT cadre with critical vendors. Right from these things to consider, it has possible to determine if the target company possesses a well-established cybersecurity strategy and if it really is in complying with all suitable regulations.

Throughout the M&A process, it’s as well possible to evaluate whether a concentrate on firm has ever endured a data unpleasant incident in which a large amount of buyer or staff information was stolen or destroyed. This might indicate that company might not have an powerful data online privacy policy in place.

The new good idea to run a vulnerability evaluation scan on the internal network of the target business post-acquisition, as well as on the exterior infrastructure. This assists identify any kind of weaknesses which may not have been noticed throughout the initial internet due diligence process.


Share:The Importance of Assortment on Boards of Owners

Boards of directors are a key leadership function in several types of organizations, which include public businesses, nonprofits, and professional associations. In publicly held businesses, shareholders elect the subscribers of the plank to represent all their interests inside the company.

Besides providing company leadership, boards are also requested with oversight of a business’s treatments. This includes determining tactical planning, hiring and firing the CEO, setting exec compensation and declaring dividends.

A plank should include the variety of management and non-management personnel with each elected for a selected period. This ensures that you will discover no spaces between conditions and that you will find no conflicts of interest between external and inside directors.

The moment selecting associates, focus on diversity and ensuring that prospects have a wide range of leadership expertise, backgrounds, experiences and views. A broad basic of skill and diversity over a board gives more effective oversight, especially when the whole group works synergistically.

The board’s framework should include committees that focus on specific functions, such as an exam or https://www.funtriviaquestions.net/boardvantage-software-review compensation panel. These committees should be picked based on the specific needs on the organization plus the industry by which it performs.

In addition , directors should be picked based on their experience and qualifications as businesspeople and industry experts. This ensures that they can present strategic instruction and direction for the board’s management team, whilst avoiding personal biases.

When board governance becomes more complicated, it is important to have a strong group of company directors with varied skill sets so, who understand each other’s unique views. The more varied a aboard is, the better it will probably be able to help to make good decisions and act as a appearing board to get the organization’s CEO.


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial