ประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ เรื่อง กำหนด เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล จึงกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามเอกสารแนบ


Share:ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

จังหวัดสตูล ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ และมาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 รายละเอียดตามเอกสารแนบ


Share:ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล

ด้วยจังหวัดสตูล โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ


Share:ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว


Share:ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม

              ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ 


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial