ประชุมคณะทำงานจัดบริการผู้ช่วยคนพิการประจำจังหวัดสตูล

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. สนง.พมจ.สตูล จัดประชุมคณะทำงานจัดบริการผู้ช่วยคนพิการประจำจังหวัดสตูล โดยมีว่าที่ร้อยตรี สันทนา ศรีโพธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้คนพิการที่ยื่นคำขอมีผู้ช่วยคนพิการที่จำเป็นต้องมีผู้ช่วยคนพิการ ได้รับการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการในพื้นที่อำเภอละงู จำนวน 5 ราย ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ..เพิ่มเติมคลิก..


Share:ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”

ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ และรณรงค์ป้องกันเด็กมิให้ซื้อ เสพสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเข้าไปในสถานที่เฉพาะเพื่อการจำหน่าย เสพสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่าย แลกเปลี่ยน ให้สุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็ก


Share:ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ และผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด

ประกาศรับสมัครผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ และผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด หากองค์กรของท่านประสงค์เสนอชื่อเพื่อให้มีการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ในวัน และเวลาราชการ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสตูล ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์ 0 7471 1375 ต่อ 15 หรือส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ satun@m-society.go.th ภายในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial