ประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “อัตลักษณ์ท้องถิ่น แผ่นดินเดียวกัน”

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญชวนเด็กอายุระหว่าง 6-18 ปี ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล) ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “อัตลักษณ์ท้องถิ่น แผ่นดินเดียวกัน”


Share:แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสตูล 20 ปี (พ.ศ. 2566 – 2585)

คำชี้แจง การสำรวจครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ของจังหวัดสตูล” 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 มาตรา 20 กำหนดให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) กำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดครั้งละ 20 ปี 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และต้องคำนึงถึงเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคความต้องการและศักยภาพของประชาชนในจังหวัด โดยให้ ก.บ.จ. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy_2JDEs-VP8D80V5j0fKBK6ELYqsJSo0_AoQgwpkn4QVtGA/viewform


Share:แอปพลิเคชั่น PROTECT-U

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้จัดทำโมบายแอปพลิเคชั่น PROTECT-U ซึ่งมีให้ใช้งานทั้งในระบบปฏิบัติการ android และ iOS เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการแจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์ที่พบเห็นในประเทศไทย และการตรวจสอบสิทธิของผู้เสียหาย อันพึงได้รับหากตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงการแจ้งความประสงค์ขอล่ามแปลภาษา และการอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากผู้เสียหายในการสร้างอาชีพระหว่างเข้ารับการคุ้มครอง


Share:THAILAND TOMORROW คนรุ่นใหม่ทำความดีเพื่อสังคม

ขอเชิญเด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ เข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “THAILAND TOMORROW คนรุ่นใหม่ทำความดีเพื่อสังคม” ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่า 80,000 บาท


Share:ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”

ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ และรณรงค์ป้องกันเด็กมิให้ซื้อ เสพสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเข้าไปในสถานที่เฉพาะเพื่อการจำหน่าย เสพสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่าย แลกเปลี่ยน ให้สุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็ก


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial