โครงการเตรียมความพร้อมสู่การรับรองมาตรฐาน การปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. สนง.พมจ.สตูล
จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การรับรองมาตรฐาน การปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พมจ.สตูล เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนด ระเบียบว่าด้วยการรับมาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัด และกระบวนการในการรับรองมาตรฐาน และเพื่อส่งเสริมให้ อพม.เข้ารับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งมีนางไลลา รอเกตุ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ”การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของอาสาสมัคร” ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสตูล คลิกดูรูปภาพ


Share: