โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Youth Volunteer APEC”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Youth Volunteer APEC” เพื่อให้เยาวชนไทยได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการประชุมนานาชาติ กรอบความร่วมมือเอเปค บทบาทและผลประโยชน์ของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค บทบาทภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการจัดประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ ตลอดจนเพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้แทนเขตเศรษฐกิจเอเปคที่จะเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมในประเทศไทย 


Share: