โครงการพัฒนาหลักสูตร Butler เพื่อการประกอบอาชีพ

ด้วยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตร Butler เพื่อการประกอบอาชีพ จึงประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลที่อาศัยอยู่ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดนราวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตร Butler เพื่อการประกอบอาชีพ รายละเอียดตามเอกสารแนบ


Share: