โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1 หลักสูตรที่ 1“Cloud Technology และการนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน”

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น.สนง.พมจ.สตูล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1 หลักสูตรที่ 1“Cloud Technology และการนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน”เพื่อพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านทักษะดิจิทัล และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาววัชรี ศิริ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พมจ.สตูล เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล ซึ่งมีบุคลากร สนง.พมจ.สตูล เข้าร่วมอบรม 


Share: