โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี พ.ศ. 2566

สนง.พมจ.สตูล จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี พ.ศ. 2566
                                                                                    *********************************************
วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.สนง.พมจ.สตูล จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ใช้บริการของกองทุนฯ อพม. คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เครือข่ายคนทำงานด้านคนพิการ และเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สตูล จำนวน 45 คน …เพิ่มเติมคลิก…

Share: