โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และเครือข่าย พม. เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ประจำปี 2565

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. สนง.พมจ.สตูล จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และเครือข่าย พม. เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายธนชัย อาจหาญ ชำนาญการพิเศษปฏิบัติการชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ให้ความรู้ เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เครือข่าย อปท อพม.หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. (One Home สตูล) และ สสว.11 รวม 80 คน ณ สตารินทร์รีสอร์ท อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ดูรูปภาพคลิก


Share: