โครงการจัดทำหลักสูตรเตรียมพร้อมและสื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสุขภาวะ “ผู้สูงวัยดิจิทัล” ภายใต้กรอบวาระแห่งชาติ (SMART AGEING ACADEMY)


Share: