แอปพลิเคชั่น PROTECT-U

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้จัดทำโมบายแอปพลิเคชั่น PROTECT-U ซึ่งมีให้ใช้งานทั้งในระบบปฏิบัติการ android และ iOS เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการแจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์ที่พบเห็นในประเทศไทย และการตรวจสอบสิทธิของผู้เสียหาย อันพึงได้รับหากตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงการแจ้งความประสงค์ขอล่ามแปลภาษา และการอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากผู้เสียหายในการสร้างอาชีพระหว่างเข้ารับการคุ้มครอง


Share: