แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสตูล 20 ปี (พ.ศ. 2566 – 2585)

คำชี้แจง การสำรวจครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ของจังหวัดสตูล” 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 มาตรา 20 กำหนดให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) กำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดครั้งละ 20 ปี 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และต้องคำนึงถึงเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคความต้องการและศักยภาพของประชาชนในจังหวัด โดยให้ ก.บ.จ. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy_2JDEs-VP8D80V5j0fKBK6ELYqsJSo0_AoQgwpkn4QVtGA/viewform


Share: