หนังสือการถอดบทเรียนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก กสจ.

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้จัดทำหนังสือการถอดบทเรียนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำ 2559
เอกสารถอดบทเรียนโครงการ ปี 2559   คลิก!! hr
แผนการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล   คลิก!! hr
แผนยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม   คลิก!! hr
แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   คลิก!! hr
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial