มอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายอนุรักษ์ มลิวัลย์ พมจ.สตูล มอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 6 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับงบประมาณจะนำงบประมาณที่ได้รับ ไปดำเนินการซ่อมแซม/ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ ต่อไป เพิ่มเติมคลิก


Share: