ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวล 09.30 น. สนง.พมจ.สตูล จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายไพฑูรย์ พัชรอาภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุม ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้อนุมัติให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพแบบปกติโดยมีคนค้ำประกัน จำนวน 24 ราย และอนุมัติให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉินโดยไม่มีคนค้ำประกัน จำนวน 9 ราย    รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!


Share: