ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสตูล

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.สนง.พมจ.สตูล จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2565 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงิน เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ จำนวน 18 ราย และอนุมัติโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 6 โครงการ โดยมีว่าที่ร้อยตรี สันทนา ศรีโพธิ์ พมจ.สตูล เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 โต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลางกลางจังหวัดสตูล …เพิ่มเติมคลิก…


Share: