ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดสตูล ที่ 1/2565

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.สนง.พมจ.สตูล จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดสตูล ที่ 1/2565 ที่ประชุมให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านครอบครัว ประจำปี 2565 เห็นชอบประเด็นสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด และเห็นชอบการจัดสมัชชาครอบครัวจังหวัดสตูล ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานการประชุม เพิ่มเติมคลิก


Share: