ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. สนง.พมจ.สตูล จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งมีนายคัมพร ทิพากร เป็นประธานการประชุม และมีนายไพฑูรย์ พัชรอาภา พมจ.สตูล เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยการประชุมในครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณา(ร่าง) แผนปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 และ(ร่าง) แบบแผนงบดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564  ดูรูปเพิ่มเติม


Share: