ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. สนง.พมจ.สตูล จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสตูล ประจำปี 2564 จำนวน 3 โครงการ โดยมี นายคัมพร ทิพากร เป็นประธานการประชุม และมีนายไพฑูรย์ พัชรอาภา พมจ.สตูล เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสตูล รายละเอียดเพิ่มเติม


Share: