ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พมจ.สตูล คณะอนุกรรมการ และเลขานุการบริหารกองทุน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสตูล ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายคัมพร ทิพากร เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ เพื่ออนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสตูล ประจำปี 2563 ซึ่งคณะอนุกรรมการฯมีมติอนุมัติโครงการ จำนวน 8 โครงการ เป็นเงิน 348,156 บาท
ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสตูล คลิกดูรูปภาพ


Share: