ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด และสัญญาณเตือนที่ต้องไปโรงพยาบาลตลอดจนการดูแลบุตรอย่างถูกต้อง


Share: