ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่าย (ราคากลาง) ในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมและปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ จำนวน 70 หลัง


Share: