ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบปฏิบัติในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์


Share: