ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล

ด้วยจังหวัดสตูล โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ


Share: