ประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ เรื่อง กำหนด เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล จึงกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามเอกสารแนบ


Share: