ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”

ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ และรณรงค์ป้องกันเด็กมิให้ซื้อ เสพสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเข้าไปในสถานที่เฉพาะเพื่อการจำหน่าย เสพสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่าย แลกเปลี่ยน ให้สุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็ก


Share: