ชุดสื่อ Motion เพื่อการส่งเสริมครอบครัวพอเพียง

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มุ่งส่งเสริมให้คนไทยและครอบครัวไทยมีหลักประกันความมั่นคงด้านรายได้ของครอบครัว โดยส่งเสริมครอบครัวพอเพียง ทั้งการวางแผนชีวิตครอบครัว การทำบัญชีครัวเรือน และส่งเสริมการออม


Share: