จังหวัดสตูล เชิญชวนร่วมโครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

(16 ก.ค. 63) นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน”  โดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้จำนวน 100 ล้านต้น และกำหนดดำเนินกิจกรรมฯ ให้เสร็จสิ้นภายในปี 2565 จังหวัดสตูล จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ โดยการมีส่วนร่วมปลูกต้นไม้มีค่าอย่างน้อยละคน 1 ต้น ในที่ดินของตนเอง หรือพื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ที่สาธารณะ ศาสนสถาน หรือพื้นที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ในเว็ปไซต์กรมป่าไม้ https://plant.forest.go.th/ ทั้งนี้ หน่วยงานหรือผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมสามารถขอรับกล้าไม้ได้ที่หน่วยงานของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสตูล โทรศัพท์  0 7471 1055 ต่อ 33 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Share: