งานวันคนพิการสากลจังหวัดสตูล ประจำปี 2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสตูล ประจำปี 2564 โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงาน และว่าที่ร้อยตรี สันทนา ศรีโพธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล กล่าวรายงาน ซึ่งมีกิจกรรม ประกอบด้วย การมอบโล่แก่คนพิการต้นแบบระดับประเทศ การมอบโล่แก่คนพิการต้นแบบจังหวัดสตูล การมอบไม้เท้าขาวแก่คนพิการทางการเห็น และมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสตูล ประจำปี 25654 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้แทนองค์กรคนพิการและสมาชิก หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสตูล จำนวน 200 คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เพิ่มเติมคลิก


Share: