คู่มือสำหรับประชาชน

1. การขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู   คลิก!!

 

hr

 
2. การขอรับอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน   คลิก!!

 

hr

 
3. การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์กรณีขออุปการะเด็กถูกทอดทิ้งที่มีผู้เลี้ยงดูในครอบครัว   คลิก!!

 

hr

 
4. การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์กรณีขออุปการะเด็กที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์   คลิก!!

 

hr

 
5. การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน   คลิก!!

 

hr

 
6. การรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์   คลิก!!

 

hr

 
7. การรับรององค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์   คลิก!!

 

hr

 
8. การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ   คลิก!!

 

hr

 
9. การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การยกเลิกการมีบัตรประจำตัวคนพิการ   คลิก!!

 

hr

 
10. การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี บัตรหมดอายุ บัตรชำรุด บัตรสูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญของบัตรประจำตัวคนพิการ   คลิก!!

 

hr

 
11. การออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป   คลิก!!

 

hr

 
12. ต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานรองรับเด็กเอกชนสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาฟื้นฟู   คลิก!!

 

hr

 
13. ศาลมีคำสั่งให้ความยินยอมแทนบิดามารดาทั้งกรณีทดลองเลี้ยงดูและไม่ต้องทดลองเลี้ยงดู กรณีในประเทศ   คลิก!!

 

hr

 
14. ให้คำปรึกษาเยียวยาก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรม   คลิก!!

 

hr

 
15. การรับจดทะเบียนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน   คลิก!!

 

hr

 
16. การออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป   คลิก!!

 

hr

 
17. การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์   คลิก!!

 

hr

 
18. คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของ พมจ.   คลิก!!

 

hr

 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial