การรับสมัครคัดเลือกองค์การนอกภาครัฐ(์NGOs) หรือองค์กรภาคประชาสังคม(CSOs) และองค์กรธุรกิจเอกชน(Private Sector) ของประเทศไทยเพื่อรับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 6


Share: