งานวันคนพิการสากลจังหวัดสตูล ประจำปี 2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสตูล ประจำปี 2564 โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงาน และว่าที่ร้อยตรี สันทนา ศรีโพธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล กล่าวรายงาน ซึ่งมีกิจกรรม ประกอบด้วย การมอบโล่แก่คนพิการต้นแบบระดับประเทศ การมอบโล่แก่คนพิการต้นแบบจังหวัดสตูล การมอบไม้เท้าขาวแก่คนพิการทางการเห็น และมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสตูล ประจำปี 25654 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้แทนองค์กรคนพิการและสมาชิก หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสตูล จำนวน 200 คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เพิ่มเติมคลิก


Share:ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2565

เวลา 09.30 น.สนง.พมจ.สตูล จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับทราบคำสั่งจังหวัดสตูลที่ 53/2565 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ลงวันที่ 13 มกราคม 2565 แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2564 – 2570 รายงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย พิจารณาการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการจัดทำหลักสูตรปฐมวัยจังหวัด ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุม  เพิ่มเติมคลิก


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่

เวลา 12.00 น. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ว่าที่ร้อยตรี สันทนา ศรีโพธิ์ พมจ.สตูล นายอำเภอควนโดน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน อพม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล โดย สนง.พมจ.สตูล มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น


Share:โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และเครือข่าย พม. เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ประจำปี 2565

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. สนง.พมจ.สตูล จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และเครือข่าย พม. เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายธนชัย อาจหาญ ชำนาญการพิเศษปฏิบัติการชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ให้ความรู้ เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เครือข่าย อปท อพม.หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. (One Home สตูล) และ สสว.11 รวม 80 คน ณ สตารินทร์รีสอร์ท อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ดูรูปภาพคลิก


Share:ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564 –กันยายน 2565 ) ระดับพื้นที่

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.นางสาววัชรี ศิริ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พมจ.สตูล และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมวางแผนการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564 –กันยายน 2565 ) ระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล  รูปภาพเพิ่มเติม


Share:ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 สนง.พมจ.สตูล โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสตูล จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวังชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล    ได้มอบให้นายชาตรี ณ ถลาง ปลัดจังหวัดสตูล ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมฯ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสตูล ได้อนุมัติให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ จำนวน 30 ราย เป็นเงิน 1,295,000 บาท และอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 7 โครงการ

Share:ประชุมบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล (One home) ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น.สนง.พมจ.สตูล จัดประชุมบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล (One home) ครั้งที่ 7/2565 เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกระทรวง และพิจารณาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน โดยมีนางสาววัชรี ศิริ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พมจ.สตูล เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล


Share:ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงาน ทีม พม.จังหวัด (One home)

วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. สนง.พมจ.สตูล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงาน ทีม พม.จังหวัด (One home) โดยมีนายไพฑูรย์ พัชรอาภา พมจ.สตูล เป็นประธาน มีกิจกรรมบรรยายแนวคิดการทำงาน (One home) สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการ one plan และแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำงาน One Home ตามประเด็นการถอดบทเรียน ณ ห้องประชุมสตารินทร์ รีสอร์ทสตูล อำเภอเมืองสตูล  รายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 14/2564

วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น.นายไพฑูรย์ พัชรอาภา พมจ.สตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 14/2564 ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล เพิ่มเติมคลิก


Share:ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 12

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ พัชรอาภา พมจ.สตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 12/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล เพิ่มเติมคลิก!!


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial