โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1 หลักสูตรที่ 1“Cloud Technology และการนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน”

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น.สนง.พมจ.สตูล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1 หลักสูตรที่ 1“Cloud Technology และการนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน”เพื่อพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านทักษะดิจิทัล และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาววัชรี ศิริ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พมจ.สตูล เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล ซึ่งมีบุคลากร สนง.พมจ.สตูล เข้าร่วมอบรม 


Share:ประชุมบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล (One home) ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น.สนง.พมจ.สตูล จัดประชุมบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล (One home) ครั้งที่ 7/2565 เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกระทรวง และพิจารณาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน โดยมีนางสาววัชรี ศิริ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พมจ.สตูล เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล


Share:ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงาน ทีม พม.จังหวัด (One home)

วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. สนง.พมจ.สตูล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงาน ทีม พม.จังหวัด (One home) โดยมีนายไพฑูรย์ พัชรอาภา พมจ.สตูล เป็นประธาน มีกิจกรรมบรรยายแนวคิดการทำงาน (One home) สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการ one plan และแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำงาน One Home ตามประเด็นการถอดบทเรียน ณ ห้องประชุมสตารินทร์ รีสอร์ทสตูล อำเภอเมืองสตูล  รายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 14/2564

วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น.นายไพฑูรย์ พัชรอาภา พมจ.สตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 14/2564 ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล เพิ่มเติมคลิก


Share:ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 12

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ พัชรอาภา พมจ.สตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 12/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล เพิ่มเติมคลิก!!


Share:โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2564

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. สนง.พมจ.สตูล ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดสตูล จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บริเวณศาลากลางจังหวัดสตูล โดยภายในงานมีการมอบอาหารกล่องปรุงสุก และปล่อยขบวนรถนำอาหารกล่องปรุงสุกไปให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล จำนวน 22 คน ผู้กักตัวใน Local Quarantine อำเภอท่าแพ จำนวน 90 คน คนพิการในเขตเทศบาลเมืองสตูล จำนวน 30 คน เด็กกำพร้าในมูลนิธิร่มเย็น จำนวน 34 คน สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในความดูแลของโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ จำนวน 28 คน รวมจำนวน 204 คน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล และหน่วยงาน One home พม.สตูล ได้เดินทางลงพื้นที่มอบอาหารกล่องปรุงสุก ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ในความดูแลของโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุอีกด้วย  เพิ่มเติมคลิก!!


Share:ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวล 09.30 น. สนง.พมจ.สตูล จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายไพฑูรย์ พัชรอาภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุม ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้อนุมัติให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพแบบปกติโดยมีคนค้ำประกัน จำนวน 24 ราย และอนุมัติให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉินโดยไม่มีคนค้ำประกัน จำนวน 9 ราย    รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!


Share:โครงการ​ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรม​ อพม.ใหม่​ เฝ้าระวัง​ความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี​ 2564

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.20 น. นายไพฑูรย์ พัชรอาภา พมจ.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยาย “แนวคิด อุดมการณ์งานอาสาสมัคร และบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)” ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรม อพม.ใหม่ เฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แกนนำ อพม.และ อพม.รายใหม่ ต.พิมาน ต.เจ๊ะบิลัง ต.ตำมะลัง และ ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สตูล รวมทั้งสิ้น 80 คน  ภาพกิจกรรม คลิก!!


Share:ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สตูล ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ พัชรอาภา พมจ.สตูล เป็นประธานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สตูล ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล เพื่อมอบแนวทางในการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ติดตามผลการดำเนินงาน และกำหนดแผนการดำเนินงาน ซึ่งดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีการถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบ video conference  รูปภาพ คลิก!!


Share:ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น.นายชาติชาย ไชยพิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 อีกทั้งคณะอนุกรรมการฯได้ร่วมพิจารณาการให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัว กรณีรายบุคคล จำนวน 10 ราย และร่วมพิจารณากรณีสนับสนุนโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจ อพม.” จำนวน 1 โครงการ  รูปภาพคลิก


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial