จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 9/2566

สนง.พมจ.สตูล จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 9/2566
 
เวลา 13.30 น.สนง.พมจ.สตูล จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 9/2566 เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้การสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยมีนายอนุรักษ์ มลิวัลย์ พมจ.สตูล เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล ***เพิ่มเติมคลิก***

Share:ประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สตูล ครั้งที่ 8/2566

สนง.พมจ.สตูล จัดประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สตูล ครั้งที่ 8/2566
 
วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. สนง.พมจ.สตูล จัดประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สตูล ครั้งที่ 8/2566 เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวง และติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยมีนางไลลา รอเกตุ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล ซึ่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom meeting  ***เพิ่มเติมคลิก***

Share:โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี พ.ศ. 2566

สนง.พมจ.สตูล จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี พ.ศ. 2566
                                                                                    *********************************************
วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.สนง.พมจ.สตูล จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ใช้บริการของกองทุนฯ อพม. คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เครือข่ายคนทำงานด้านคนพิการ และเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สตูล จำนวน 45 คน …เพิ่มเติมคลิก…

Share:จังหวัดสตูล จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2566

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น.สนง.พมจ.สตูล ร่วมกับชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดสตูล ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา โดยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล และการมอบอาหารกล่องปรุงสุกให้เด็กในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเอมิเรตส์ เด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล และผู้สูงอายุ ในความดูแลของโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ รวม 146 คน โดยมีนายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล …เพิ่มเติมคลิก…


Share:ประชุมบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล (One Home) ครั้งที่ 5/2566

สนง.พมจ.สตูล จัดประชุมบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล (One Home) ครั้งที่ 5/2566
************************************************
วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น.สนง.พมจ.สตูล จัดประชุมบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล (One Home) ครั้งที่ 5/2566 เพื่อบูรณาการ การขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกระทรวงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายอนุรักษ์ มลิวัลย์ พมจ.สตูล เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล เพิ่มเติมคลิก

Share:การตรวจประเมินผลรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น.นายอนุรักษ์ มลิวัลย์ พมจ.สตูล ร่วมกับ อปท. รพ.ละงู พัฒนาชุมชน ปกครองจังหวัดสตูล เกษตรอำเภอควนกาหลง หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.และเครือข่าย อพม.เข้าร่วมประชุมรับการตรวจประเมินผลรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี ดร.อรพินท์ สพโชคชัย เป็นประธานการตรวจประเมิน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ..เพิ่มเติมคลิก..


Share:ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสตูล

วันที่ 29 พ.ค.66 เวลา 13.30 น. สนง.พมจ.สตูล จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสตูล วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณแม่ดีเด่นแห่งชาติ ให้ปรากฏแก่สาธารณชน ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เสนอให้นางทิพรัตน์ รัชกิจประการ ประเภท แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสตูล ประจำปี 2566 โดยมีนายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล เพิ่มเติมคลิก


Share:ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการขอทานในจังหวัด

วันนี้ (23 พ.ค. 66) ที่ห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล นายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สันทนา ศรีโพธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ อย่างพร้อมเพรียง เพิ่มเติมคลิก


Share:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพองค์การสวัสดิการสังคมในการเขียนโครงการ และเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นจากองค์การสวัสดิการสังคม เพื่อให้ได้โครงการเชิงพื้นที่และโครงการเชิงประเด็น ปี 2567

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.สนง.พมจ.สตูล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพองค์การสวัสดิการสังคมในการเขียนโครงการ และเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นจากองค์การสวัสดิการสังคม เพื่อให้ได้โครงการเชิงพื้นที่และโครงการเชิงประเด็น ปี 2567 โดยมีนางนิภาพร เมาะเจริญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมบรรยายให้ความรู้แนวทางการเขียนโครงการเพื่อขอรับการเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งมีกิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น พร้อมเขียนโครงการ ณ ห้องประชุมสตารินทร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เพิ่มเติมคลิก


Share:ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในจังหวัด เพิ่มเติมคลิก


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial