รายงานสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสตูล โดยศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ประจำเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564


Share: