ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม

              ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ 


Share: