ระบบติดตามการใช้บริการ พม. (Service Tracking System)

ข่าวดี !! เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อหน่วยงาน พม. ประชาชนสามารถตรวจสอบ ติดตามผลการให้ความช่วยเหลือและบริการสวัสดิการต่างๆได้ด้วยตนเอง ได้ที่ https://status.m-society.go.th เพียงกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก 


Share: