ประชุมบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล (One home) ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น.สนง.พมจ.สตูล จัดประชุมบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล (One home) ครั้งที่ 7/2565 เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกระทรวง และพิจารณาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน โดยมีนางสาววัชรี ศิริ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พมจ.สตูล เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล


Share: