ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2565

เวลา 09.30 น.สนง.พมจ.สตูล จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับทราบคำสั่งจังหวัดสตูลที่ 53/2565 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ลงวันที่ 13 มกราคม 2565 แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2564 – 2570 รายงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย พิจารณาการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการจัดทำหลักสูตรปฐมวัยจังหวัด ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุม  เพิ่มเติมคลิก


Share: