ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564  เวลา 13.30 น. นายไพฑูรย์ พัชรอาภา พมจ.สตูล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสตูล ประจำปี 2564 จำนวน 8 โครงการ ได้แก่ โครงการ เชิงพื้นที่ จำนวน 2 โครงการ และ โครงการเชิงประเด็น จำนวน 6 โครงการ

ดูรูปภาพ คลิก


Share: