ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น.นายชาติชาย ไชยพิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 อีกทั้งคณะอนุกรรมการฯได้ร่วมพิจารณาการให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัว กรณีรายบุคคล จำนวน 10 ราย และร่วมพิจารณากรณีสนับสนุนโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจ อพม.” จำนวน 1 โครงการ  รูปภาพคลิก


Share: