ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ และผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด

ประกาศรับสมัครผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ และผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด หากองค์กรของท่านประสงค์เสนอชื่อเพื่อให้มีการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ในวัน และเวลาราชการ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสตูล ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์ 0 7471 1375 ต่อ 15 หรือส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ satun@m-society.go.th ภายในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565


Share: