ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบปฏิบัติในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนิติกร


Share: