ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รายชื่อผู้แทนเทศบาล ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ที่เสนอชื่อเป็นคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการจังหวัดสตูล


Share: