ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การรับสมัครผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม


Share: