ตามที่ปรากฎข่าวในสื่อต่างๆ ว่ามีผู้สูงอายุถูกเรียกเงินเบี้ยยังชีพคืน เนื่องจากเป็นผู้รับบำนาญ หรือบำนาญพิเศษ นั้น


Share: