ชุดวีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของคนไทยและโลกเรา”

ตอนที่ 1 : ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ตอนที่ 2 : SDGs ในทศวรรษแห่งการดำเนินการอย่างจริงจัง (Decade of Action)
ตอนที่ 3 : SDGs กับเยาวชน
ตอนที่ 4 : SDGs กับภาคธุรกิจ
ตอนที่ 5 : SDGs กับความหลากหลายทางเพศ
ตอนที่ 6 : SDGs กับเกษตรกร
ตอนที่ 7 : SDGs กับชีวิตคนเมือง
ตอนที่ 8 : SDGs กับอาหารริมทาง

Share: