งานตรวจราชการ พม.

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์            พร้อมด้วยนางสาวสุภาภรณ์ ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 และหน่วยงาน one home จังหวัดสตูล 

– ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน พบปะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พร้อมเปิดป้ายศูนย์ (CSR)  ป้ายศูนย์ประสานงาน อพม. และป้ายเยียวยา ณ สนง.พมจ.สตูล

– ประชุมหน่วยงาน พม. จังหวัดสตูล เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ปี 2563   ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล

– เยี่ยมชมไร่สาธิต นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดสตูล ร่วมปลูกต้นไม้ ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างโครงการสวนปาล์ม .ร9 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจของนิคมและโครงการพิเศษ บ้านน้อยในนิคม มอบหนังสือสัญญาอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในเขตนิคมสร้างตนเองพัฒนา ภาคใต้ จังหวัดสตูล ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐ
คลิกดูภาพกิจกรรม


Share: